Φιλοξενία SMF

Λογισμικό: SMF
Περιγραφή: SMF is a free, professional grade software package that allows you to set up your own online community
Πληροφορίες: SMF Overview
Χαρακτηριστικά: SMF Features
Demo: SMF Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.