Φιλοξενία Family Connections

Λογισμικό: Family Connections
Περιγραφή: Share pictures and videos. Have discussions. Start a family tree.
Πληροφορίες: Family Connections Overview
Χαρακτηριστικά: Family Connections Features
Demo: Family Connections Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.